Boston Teacher Plans To Run 155 Miles Through Sahara To Raise Money For Laptops

David Wade reports<br />