President Obama Comes To Boston To Help Ed Markey

Bree Sison reports.