Boston's Public Golf Courses OpenBoston’s two public golf courses have opened.