Rai Diagnosed With Leukemia

Sonia Rai (CBS)

Time Running Out For Woman Diagnosed With Leukemia

A young Boston Woman needs help now. Sonia Rai was diagnosed with leukemia only three weeks ago, and time is already running out.

01/03/2011