Operas In Boston

Boston's Best Opera

Boston’s Best Opera

Boston opera buffs now have many local choices for great performances.

CBS Boston–10/23/2010